Algemene voorwaarden Delta International B.V.

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Delta International B.V., hierna te noemen: “DELTA” en een koper waarop DELTA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Een aanbieding is gedurende de in de offerte genoemde termijn geldig. Na het verstrijken van de termijn is de vrijblijvende aanbieding van rechtswege vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan.

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en of opdracht van de koper hetzij schriftelijk is bevestigd door DELTA hetzij de koper de offerte of de orderbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en aan DELTA heeft toegezonden hetzij feitelijk is uitgevoerd door DELTA.

De in de catalogi, prijslijsten, brochures en andere algemene bescheiden van DELTA opgenomen gegevens en/of afbeeldingen zijn indicatief. De koper kan daaraan geen rechten ontlenen.

De in een offerte opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders aangegeven.

 

ARTIKEL 3 – TECHNISCHE EISEN

Het door DELTA geleverde  programma werkplaatsuitrusting is CE gecertificeerd en voldoet net als de overige te leveren zaken aan de in de offerte omschreven technische eisen binnen de gebruikelijke toleranties.

 

ARTIKEL 4 – GARANTIE

DELTA garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar na levering.

Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. DELTA kan ervoor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, schade ten gevolg van normale slijtage; overbelasting en onoordeelkundig gebruik.

 

ARTIKEL 5 – LEVERING EN LEVERTIJD

Levering geschiedt af fabriek dan wel af magazijn van DELTA.

Het transport geschiedt alleen dan voor rekening van DELTA indien dit in de offerte dan wel in de prijslijst uitdrukkelijk is aangegeven. Het risico van het tenietgaan en/of beschadiging, diefstal et cetera van de te leveren zaken tijdens het transport is voor risico van DELTA.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslag- en extra transportkosten, verschuldigd zijn.

De opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DELTA schriftelijk door de koper in gebreke te worden gesteld, waarbij DELTA een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. DELTA is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, alleen dan verplicht de schade van de koper te vergoeden wanneer haar voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat de koper eerst schriftelijk, bij aangetekende brief, DELTA heeft meegedeeld dat zij in verzuim is, waarbij DELTA een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan haar leveringsverplichting te kunnen voldoen.

Het is DELTA toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd , is DELTA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle aan de koper geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van DELTA totdat de koper alle verplichtingen, ook die ten aanzien van boeten, kosten en schadevergoeding, uit alle met DELTA gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen.

Door DELTA afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer ten name van Delta International BV.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan is de koper gehouden alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vergoeden. De buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 500,=.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 8 – GEBREKEN EN KLACHTEN

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten a) of de juiste zaken zijn geleverd, b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen overeengekomen en c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen technische eisen.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan DELTA te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering, schriftelijk te melden aan DELTA.

 

ARTIKEL 9 – PROCEDURE BIJ KLACHTEN

Indien de koper meent dat sprake is van ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefouten, dan dient hij dit binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan DELTA en de geleverde zaken omgaand voor zijn rekening en risico terug te zenden aan DELTA.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1:      DELTA is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken zoals geregeld in artikel 8 en 9 van deze voorwaarden. DELTA is, indien er sprake is van een gebrek in de geleverde zaken, nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bedrijfsschade, die de koper lijdt door het gemis van de zaken gedurende enige tijd of anderszins. Voor alle andere schade is DELTA evenmin aansprakelijk.

Lid 2:      Indien ter kennis van de koper komt, dat zich met een door DELTA geleverde zaak een voorval voordoet, dat leidt tot productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 BW, dient de koper hiervan omgaand, doch uiterlijk op de eerste werkdag dat hij van het voorval kennis krijgt, per telefax of e-mail bericht te geven aan DELTA, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van type van het product en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan.

Lid 3:      Indien de koper nalaat aan DELTA bericht te geven conform het vorige lid, verbeurt hij een boete van EUR 5.000,=, onverminderd het recht van DELTA om, indien de daadwerkelijke schade die zij lijdt ten gevolge van het niet-melden van het voorval hoger is, de daadwerkelijke schade te verhalen.

Lid 4:      De koper is, indien zich een voorval als bedoeld in het vorige lid voordoet, verplicht het gebruik van alle vergelijkbare producten (producten met hetzelfde catalogusnummer) onmiddellijk te staken en deze voor controle terug te zenden naar DELTA, dan wel een naar keuze van DELTA technische deskundige in de gelegenheid te stellen ter plaatste polshoogte te nemen, dan wel een door DELTA aangewezen deskundige derde in de gelegenheid te stellen de producten te onderzoeken.

Lid 5:      Indien de koper de verplichting onder artikel 10 lid 2 t/m artikel 10 lid 4 niet nakomt en er doet zich hernieuwd een voorval voor als bedoeld in artikel 10 lid 2 met een product met hetzelfde catalogusnummer, dient de koper DELTA tegen aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.

Lid 6:      Indien de koper de zaken niet voor haar bedrijfsvoering gebruikt, doch er sprake is van wederverkoop aan bedrijven of particulieren, dient de koper verkoop van producten met hetzelfde catalogusnummer als het product die de schade heeft veroorzaakt onmiddellijk te staken en de afnemers, die producten uit dezelfde serie hebben ontvangen onmiddellijk van het voorval op de hoogte te stellen en DELTA tevens in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen de veiligheid van de zich in voorraad bevindende producten en de reeds onder de afnemers verspreide producten te onderzoeken, conform de in het vorige lid gegeven regeling. De artikelen 10 lid 3 en artikel 10 lid 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Indien de overeenkomst door DELTA niet of slechts gedeeltelijk kan worden nagekomen als gevolg van overmacht wordt de overeenkomst hetzij met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring ontbonden hetzij de uitvoering van de overeenkomst opgeschort met de duur van de overmacht, zonder dat een plicht tot schadevergoeding ontstaat.

Indien DELTA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als het betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJKE RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen DELTA en de koper worden beslecht door de rechtbank ’s-Hertogenbosch althans door de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven.

Op elke overeenkomst tussen DELTA en de koper is Nederlands recht van toepassing en met uitzondering met van het Weens Koopverdrag.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17119778.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.